به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز قیمت درج شده صحیح نمیباشد فلذا قبل از سفارش قیمت ریالی آن را از طریق تیکت یا در تلگرام استعلام کنید @sarvit

Box10

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support

 • 100 گیگ فضای بکاب
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box20

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support

 • 500 گیگ فضای بکاب
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
box30

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support

 • 1 ترابایت فضای بکاب
 • 5 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box40

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support

 • 2 ترابایت فضای بکاب
 • 10 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box50

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support

 • 5 ترابایت فضای بکاب
 • 15 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات
Box60

10 concurrent connections per account
FTP
FTPS
SFTP
SCP
Samba/CIFS
HTTPS
WebDAV
Manage with App
Useable as network drive
Storage location in Germany
Free Email Support

 • 10 ترابایت فضای بکاب
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • کشور آلمان محل سرور
 • امکانات